Годишна програма 2015

ПСД МАКПЕТРОЛ – План на акции за 2015 година

Ј А Н У А Р И

 • 03 -04.01.2015 –  Викенд на Попова Шапка
 • 10 – 18.01.2015 –  З А К О П А Н Е  –  скијање и планинарење
 • 11.01.2015 –  еднодневна акција на Шар
 • 23.01.2015 –  Планинарска вечер
 • 24 – 25.01.2015 –  В И Х Р Е Н  (Бугарија)
 • 25.01.2015 –  Родители и деца  –  Попова Шапка
 • 30.01. – 01.02.2015 –  скијање и планинарење  –  Банско

Ф Е В Р У А Р И

 • 06 – 08.02.2015 –  скијање и планинарење  –  Боровец
 • 08.02.2015 –  Церипашина вертикал
 • 13 – 15.02.2015 –  скијање и планинарење  –  Копаоник
 • 15.02.2015 –  Водно – родители и деца
 • 20 – 22.02.2015 –  скијање и планинарење  –  Боровец
 • 22.02.2015 –  Родители и деца  –  Маврово
 • 22.01.2015 –  еднодневна зимска акција на Шара
 • 27.02. – 01.03.2015 –  скијање и планинарење  –  Банско
 • 28.02. – 01.03.2015 –  О Л И М П  –  Буцевски

М  А  Р  Т

 • 06 – 08.03.2015 –  М И Џ О Р  –  планинарење и скијање
 • 13 – 15.03.2015 –  К О М О В И  (Црна Гора)
 • 14.03.2015 –  Б Р Е З О В И Ц А  – скијање
 • 15.03.2015 –  Родители и деца  –  Пелистер
 • 20 – 22.03.2015 –  К О Ж У Ф
 • 22.03.2015 –  Катланово – родители и деца
 • 28.03.2015 –  с. С У Ш И Ц А  –  Ѓ У Р И Ш Т Е  (Свети Николе)
 • 29.03.2015 –  еднодневна акција на Шара
 • НИШ –  ШЧМ  –  маратон / полумаратон

 

А  П  Р  И  Л

 • 03 – 05.04.2015 –  С О Л У Н С К А  Г Л А В А
 • 10 – 13.04.2015 –  Велигденска тура  –  Ч Е Ш К А
 • 12.04.2015 –  Козјак – Куманово  –  родители и деца
 • 17 – 19.04.2015 –  Истра Ултра (65 / 110 / 160км)
 • 18.04.2015 –  Манастир  З Р З Е
 • 19.04.2015 –  Родители и деца  –  КОКИНО – КУКЛИЦЕ – ЦОЦОВ КАМЕН
 • 24 – 26.94.2015 –  ПЛАЧКОВИЦА  –  ВРТЕШКА
 • 25 – 26.04.2015 –  Фрушкогорски маратон
 • Други предлози за еднодневни: –  КРИВОЛАК,  КОЗЈАК – Куманово

М  А  Ј

 • 01 – 03.05.2015 –  ПЕШТЕРА  ЃОНОВИЦА  –  ВРВ  ТЕПЕ
 • 08 – 10.05.2015 –  П Е Л И С Т Е Р – Г. БЕЛИЦА (Јабланица)
 • 10.05.2015 –  Скопски маратон
 • 15 – 17.05.2015 –  ПО  ТРАСА  НА  ГАСОВОДОТ
 • 23 – 25.05.2015 –  Т И Т О В   В Р В  или  ТРАНСФЕРЗАЛА  4М   (Погодно е и за родители и деца – ВРГАЊ патека)
 • 28 – 31.05.2015 –  Р А Ф Т И Н Г   Н А   Т А Р А  (и ЗЕЛЕНГОРА)
 • 29 – 31.05.2015 –  Мариово Trail
 • Други предлози за еднодневни: Родители и деца  –  Беловишки водопад,  Кожле – Бадар – Катланово)

Ј  У  Н  И

 • 05 – 07.06.2015 –  Стара Планина  –  Ултра Trail
 • 05 – 07.06.2015 –  ЃЕРАВИЦА  –   МАНАСТИРИ  НА  КОСОВО  ( Печка патријаршија, Дечани…)
 • 13.06.2015 –  Р Е З Е Р В А Т   Ј А С Е Н / С У В И   Л А К И
 • 14.06.2015 –  Т И К В Е Ш К О   Е З Е Р О
 • 14.06.2015 –  ВОДОПАД   Д Л А Б О К А  Р Е К А (Кораб) 
 • 19 – 21.06.2015 –  Х А Ј Л А  (Црна Гора)
 • 27 – 28.06.2015 –  О Л И М П  (Грција)
 • Други предлози за еднодневни: Родители и деца – Крушево и Прилеп
 • Времето е погодно за неколкудневна тура во Шведска со нискобуџет- ни авионски летови (Катица)

Ј  У  Л  И

 • 03 – 05.07.2015 –  Планина  Т А Р А  (Србија)
 • 10 – 12.07.2015 –  Г А Л И Ч К А   С В А Д Б А
 • 11.07.2015 –  Љуботен – Попова Шапка (планинска трка)
 • 17 – 19.07.2015 –  7  Р И Л С К И   Е З Е Р А  –  М А Љ О В И Ц А
 • 24.07. – 04.08.2015 –  Ј У Л И Ј С К И  А Л П И  / А Н К О Г Л – 3200м  / Г Р А Н  П А Р А Д И З О – 4061м  /  М О Н Т Е  Р О С А – 4563м
 • Родители и деца – Берово – Пехчево

А  В  Г  У  С  Т

 • 31.07. – 03.08.2015 –  М У С А Л А  –  М А Љ О В И Ц А  (Рила)
 • 31.07. – 03.08.2015 –  МА Ј А  Ј Е З Е Р Ц Е  (Проклетије)  –  П.Г.
 • 02.08.2015 –  Штрпце – Љуботен – Старо Село (SKY Race) 28km
 • 07 – 09.08.2015 –  П О Н И К В А  –  Ц А Р Е В   В Р В
 • 14 – 16.08.2015 –  Д  У  Р  М  И  Т  О  Р
 • 21 – 23.08.2015 –  ПЕЛИСТЕР – ГОЛЕМО  ЕЗЕРО  /  ВИХРЕН – х.ЈАВОРОВ
 • 22.08.2015 –  Персенк Ултра (130км)
 • 28.08. – 08.09.2015 –  К  О  Р  Ч  У  Л  А
 • Родители и деца – Пелистер

С Е П Т Е М В Р И

 • 04 – 08.09.2015 –  В И Х Р Е Н  –  П О Л Е Ж А Н  –  Б Е З Б О Г  –  Г.Н.
 • 11 – 13.09.2015 –  А  В  А  Л  А  –  Б Е Л Г Р А Д
 • 18 – 20.09.2015 –  О  Л  И  М  П
 • 26.09.2015 –  Родители и деца  –  Лазарополе – Галичник
 • 26 – 27.09.2015 –  Крали Марко – 64км / 39км / 16км
 • 27.09.2015 –  СКОПСКА  ЦРНА  ГОРА  (или  Дуфски водопад – с.Јанче – Св. Јован Бигорски)

О К Т О М В Р И

 • 02 – 04.10.2015 –  К  О  Ж  У  Ф
 • 04.10.2015 –  Бистра – родители и деца
 • 09 – 12.10.2015 –  П  И  Н  Д  (Грција)  –  Г.Н.
 • 16 – 18.10.2015 –  ПЛАЧКОВИЦА  (ЏУМАЈА – ЛИСЕЦ)
 • 23 – 25.10.2015 –  Родители и деца – Пониква – Езеро Градче
 • 25 – 26.10.2015 –  Кападокија Ултра (33 / 62 / 110км)
 • 30 -01.11.2015 –  Т Р И   Б У К И  (Ќустендил)
 • Струмина Чешма – Штип

Н О Е М В Р И

 • 01.11.2015 –  М Е Д Е Н И Ц А  и  К А Р Б У Л А  –  Г.Н.
 • 07 – 08.11.2015 –  Љ  У  Б  О  Т  Е  Н
 • 13 – 15.11.2015 –  В  И  Т  О  Ш  А  (Софија)
 • 15.11.2015 –  Брана Козјак – родители и деца
 • 21.11.2015 –  С К О П С К А   Ц Р Н А   Г О Р А   (Погодно и за родители и деца)
 • 28.11.2015 –  К  И  Т  К  А

Д Е К Е М В Р И

 • 04 – 06.12.2015 –  Шара  –  СРЕДЕН  КАМЕН  –  ПЛАТ  –  М.С.
 • 11 – 13.12.2015 –  Б А К Р Д А Н
 • 18 – 20.12.2015 –  Т И Т О В  В Р В
 • 25 – 27.12.2015
 • 31.12. – 03.01.2016  –  ДОЧЕК  НА  НОВА  2016 год

 

• Сите акции напишани во листата се предлози што значи дека може но не мора да бидат организирани, од временски или од други причини. За точна информација дали некоја акција ќе биде организирана и одржана, ве молиме да ја посетувате нашата web страница.
• На нашите акции ќе може да учествуваат само членови на планинарски друштва – нормално – пред се на нашето планинарско друштво, но примаме и гости од другите планинарски друштва. Како доказ за членството ќе бараме планинарска книшка со платена членарина за 2015 година. Оние кои немаат книшка или маркица ќе можат пред одржувањето на акцијата да си набават. Единствен исклучок може да бидат деца до 16 години кои ќе учествуваат на акциите “Родители и деца”. Од оваа година цената на членарината во нашиот клуб ќе биде 300 денари и во неа ќе биде вклучено Осигурување од несреќен случај во планина.
• За некои од акциите поради својата специфичност, на пример поради планинарење во зимски услови со употреба на специјална опрема или на поризичен терен, или ако се однесува на многу долги тури со големи висински разлики, ќе биде наведено дека се захтевни и во тој случај, поради безбедноста на учесниците ќе бидат организирани помали групи и ќе се проверува дали ја поседуваат потребната опрема и потребната кондиција. Поради сериозноста на акциите ги молиме оние кои ќе бидат одбиени да не се лутат, тука да ја набават потребната опрема и да тренираат повеќе, бидејќи се трудиме да ги минимизираме опасностите по живот на секој учесник и на целата група.
• Во акциите при кои користиме превоз со автобус, мини-бус или комбе, парите за учество на акцијата треба да се уплатат неколку дена пред одржување на акцијата и дел од средствата ќе бидат наменети за возачот (храна, спиење ако е повеќедневна) како и за водачот на акцијата, но не повеќе од 10 % од цената – во зависност од големината на групата и превозното средство.