Се свикува седница на Собранието на ЗПСК Макпетрол, која ќе се одржи на ден 13.05.2019 година, во седиштето на Клубот во зградата на Машински факултет – Скопје, во 18:00 часот, со следниот:

 

                                           ДНЕВЕН РЕД

 

Процедурален дел

1.1      Донесување одлука за Избор на Претседавач на Собранието на Клубот;

1.2     Утврдување на бројот на присутни членови и изготвување список на истите;

1.3     Определување бројач на гласови и записничар;

 

Работен дел

1.4      Донесување одлука за изменување и дополнување на Статутот на Клубот;

1.5      Донесување одлука за усвојување на годишниот финансиски извештај на Клубот за 2018 година;

1.6      Донесување одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Клубот за 2018 година;

1.7      Донесување одлука за разрешување на членови на Извршен одбор на Клубот;

1.8      Донесување одлука за именување на членови на Извршен одбор на Клубот;

1.9      Донесување одлука за разрешување на Претседателот на Клубот;

1.10      Донесување одлука за именување на Претседател на Клубот;

1.11   Донесување одлука за именување на членови на Надзорен одбор на Клубот;

1.12   Разно

Ги покануваме сите наши членови со маркица за 2019 година да присуствуваат на Собранието.